Privātuma politika

1. Darbības joma

Būvmateriālu ražotājs „SCHWENK” ir grupas uzņēmums ar daudzām juridiskām personām, vairākiem uzņēmējdarbības virzieniem, vadības struktūrām un tehniskajām sistēmām, kas šķērso robežas. Šis Privātuma paziņojums attiecas uz visiem „SCHWENK” piederošajiem tīmekļa vietnes domēniem, tostarp sociālo mediju vietnēm, kā arī mums pilnībā piederošo uzņēmuma filiāļu vietnēm (“Tīmekļa vietne”), izņemot gadījumu, kad privātuma politika vai paziņojums, kas attiecas uz konkrētu „SCHWENK” programmu, produktu vai pakalpojumu, var aizstāt vai papildināt šo Privātuma paziņojumu.

„SCHWENK” uzdevums ir aizsargāt mūsu klientu tiesības uz privātumu. Šā Privātuma paziņojuma izpratnē “klients” (vai “Jūs”) ir jebkura persona, kas apmeklē un izmanto Tīmekļa vietni vai veic no tās pasūtījumus. Šis Privātuma paziņojums neattiecas uz uzņēmumiem, kuri neatrodas „SCHWENK” pilnīgā īpašumā.

2. Jūsu tiesības uz privātumu

Personu identificējoša informācija (“PII”) ir dati, pēc kuriem var identificēt noteiktu personu, piemēram, vārds, adreses, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Ja klients brīvprātīgi izvēlas sniegt „SCHWENK” savu PII, šie dati tiek izmantoti tikai klienta pieprasītās informācijas vai pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem klients ir iepazinies pirms savas PII izpaušanas. Turklāt „SCHWENK” nepārdod, kā arī citā veidā neizpauž Jūsu PII trešajām pusēm, lai nodrošinātu tām iespēju pārdot Jums savus produktus un pakalpojumus.

3. Jūsu privātuma iestatījumi

Jūsu pārlūkprogrammai var būt ieslēgtas sīkdatnes. „Sīkdatne” šajā kontekstā ir neliela datne, kas tiek novietota uz Jūsu cietā diska, kad jūs apmeklējat kādu vietni. Šī Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un Google Analytics, lai Jūsu navigācija Tīmekļa vietnē būtu ērtāka un lai būtu iespējams savākt statistisko informāciju. Google Analytics mums palīdz precīzi noteikt Tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietošanas apjomu. Tas savukārt nodrošina ātru pakalpojuma pieejamību jebkurā laikā.

Turpinot lietot šo Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat „SCHWENK” sīkdatņu izmantošanai minētajiem ierobežotajiem nolūkiem.

„SCHWENK” uzņēmumā mēs veicinām caurspīdīguma kultūru attiecībā uz privātumu un uzskatām: jo vairāk informācijas Jums ir par savu privātuma statusu, jo labāk Jūs spēsiet kontrolēt savu izpaužamo PII. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izslēgšanu skatīt www.aboutcookies.org. Šī saite nodrošina pieeju citai vietnei, kas tiek atvērta jaunā logā Jūsu pārlūkprogrammā. „SCHWENK” neatbild par www.aboutcookies.org vietnes saturu.

4. Saites uz vietnēm, kas nav saistītas ar „SCHWENK” uzņēmumu

Mūsu vietnes var ietvert saites uz citām vietnēm, ko mēs nevaram kontrolēt un kas nav noteikts šajā Privātuma paziņojumā. Ja Jūs apmeklējat citas vietnes, izmantojot šīs saites, šo vietņu operatori var pieprasīt no Jums informāciju, kuru viņi izmantos saskaņā ar viņu privātuma paziņojumu, un tas savukārt var atšķirties no mūsu privātuma paziņojuma. Mēs Jums iesakām izlasīt citu vietņu, kuras Jūs apmeklējat, privātuma paziņojumus.

„SCHWENK” var nodrošināt arī sociālo mediju iespējas, kuras izmantojot, Jūs varat apmainīties ar informāciju savos sociālajos tīklos, kā arī sazināties ar „SCHWENK” sociālo mediju vietnēs (proti, „SCHWENK” Oficiālajā Facebook lapā). Izmantojot šīs iespējas, par Jums var tikt ievākta vai apmainīta informācija atkarībā no privātuma iestatījumiem, kurus Jūs esat veicis/veikusi savā izmantotajā kontā un sociālo mediju vietnē. Mēs Jums iesakām pārskatīt privātuma politiku un iestatījumus savās apmeklētajās sociālo mediju vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kādu informāciju šīs vietnes var apkopot, izmantot un apmainīt.

5. PII apkopošana

Ja klienta Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā klients pasūta produktus vai pakalpojumus, uzsāk dalību konkursā vai iesniedz „SCHWENK” cita veida informāciju, iespējams, ka klients ir nodevis „SCHWENK” savu PII.

„SCHWENK” apzināti neapkopo informāciju par bērniem. Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi uzraudzīt savu bērnu darbības un intereses tiešsaistē un mobilajos tālruņos.

6. Sensitīva informācija

Sensitīvi personas dati ir informācija, kas sniedz ziņas par personas rasi un etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko un filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, veselību vai seksuālo orientāciju. Lūdzu, nesniedziet „SCHWENK” sensitīvus personas datus. Mūsu interesēs nav apkopot, izmantot, glabāt vai kā citādi apstrādāt šāda veida informāciju.

7. PII izmantošanas mērķis

„SCHWENK” apkopo, eksportē un izmanto PII, lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu un saskaņā ar darbības, ko klients Tīmekļa vietā izvēlējies veikt, mērķi. Šāda informācijas apkopošana tiek veikta, informējot par to klientu un saņemot klienta piekrišanu, kā arī nodrošinot informācijas apkopošanu atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

8. „SCHWENK” datu glabāšanas ilgums

PII, ko esat mums iesnieguši, tiks glabāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkam, kuram tie tika savākti, vai atbilstoši likuma prasībām.

9. Starptautiska informācijas nodošana

„SCHWENK” var apmainīties ar sava klienta PII ar citiem „SCHWENK” Grupas uzņēmumiem un/vai trešo pušu piegādātājiem, kas apstrādā datus mūsu vārdā.

Kopš „SCHWENK” darbojas vairākas pasaules valstīs, tas var nozīmēt, ka mēs varam nodot mūsu klientu informāciju citām valstīm, tostarp valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ). „SCHWENK” katrā ziņā dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības iestāžu prasībām, garantējot, ka Jūsu PII tiek nodrošināta tāda pati aizsardzība kā EEZ, un garantējot šo datu glabāšanu drošā aizsardzībā un izmantošanu tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, kā arī nolūkiem, kurus mēs Jums esam norādījuši PII apkopošanas laikā.

„SCHWENK” patur tiesības izpaust sava klienta PII likumā noteiktajā kārtībā vai gadījumā, ja mēs uzskatām, ka informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai nodrošinātu atbilstību tiesas procesam, tiesas rīkojumam, pieprasījuma veidam, kādu paredz reglamentējoša institūcija vai jebkurš cits juridisks process, kas mums tiek piemērots.

10. Jūsu PII aizsardzība

„SCHWENK” novērtē Jūsu uzticību mums. Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi informācijai vai tās izpaušanu, saglabātu datu precizitāti un nodrošinātu atbilstošu informācijas izmantošanu, „SCHWENK” veic pamatotus un atbilstošus fiziskos, tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzību.

11. Privātuma paziņojuma izmaiņas

Mēs regulāri pārskatām savu Privātuma paziņojumu un nepieciešamības gadījumā paturam tiesības veikt grozījumus šajā Privātuma paziņojumā. Atjaunoto informāciju mēs izvietojam šajā Tīmekļa vietnē.

 

Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus pirms šīs tīmekļa vietnes izmantošanas!

 

Vispārīga informācija

Piekļuve SCHWENK Latvija tīmekļa vietnei un tās izmantošana tiek pakļauta šādiem noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs paužat savu piekrišanu šiem noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet šo tīmekļa vietni un neveiciet no tās nekādu materiālu lejupielādi. SCHWENK Latvija var pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā un atjaunināt izvietoto informāciju. Atsevišķi no šo noteikumu nosacījumiem var tikt aizstāti ar skaidri norādītiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas atrodas šīs tīmekļa vietnes noteiktās lappusēs.

Autortiesības

Autortiesības® SCHWENK Latvija. Visas tiesības rezervētas. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības visos tekstos, attēlos, skaņās un citos materiālos šajā tīmekļa vietnē pieder SCHWENK Latvija, ja vien nav norādīts citādi. Jūs varat pārlūkot šo tīmekļa vietni un kopēt izvilkumus no tās nekomerciālai, informatīvai vai personīgai lietošanai, nodrošinot, ka to darot jūs vienmēr dodat skaidru rakstisku atsauci, ka šie fragmenti ir iegūti no SCHWENK Latvija tīmekļa vietnes un ka šo fragmentu autortiesības pieder tikai un vienīgi SCHWENK Latvija. Nevienu fragmentu no šīs tīmekļa vietnes nedrīkst ne pārdot vai izplatīt ar mērķi gūt komerciālu peļņu, ne arī izmainīt un integrēt citos tekstos, publikācijās vai tīmekļa vietnēs. Citas licences netiek piešķirtas.

Saturs

Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek nodrošināta godprātīgi un ar vislabākajiem nodomiem, tomēr tā ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai. Jums nevajadzētu pamatoties uz šo informāciju specifiskos gadījumos, un ir jāņem vērā, ka netiek dotas nekādas garantijas par šīs informācijas atjaunināšanu, precizitāti un pabeigtību. Visas cita veida izteiktās vai netieši norādītās garantijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar norādītajām garantijām attiecībā uz pieprasītību, kvalitāti vai piemērotību noteiktam mērķim, tiek likumā pieļaujamā maksimālā mērā izslēgtas. Netiek nodrošinātas nekādas garantijas attiecībā uz informāciju, kas atrodama trešo personu izveidotajās tīmekļa vietnēs, kur tiek dota atsauce vai piekļuves iespēja caur šo tīmekļa vietni, un SCHWENK Latvija neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebkādām trešo personu tīmekļa vietnēm, ieskaitot atbildību par to materiālu pieprasītību, kvalitāti vai piemērotību, kas atrodas trešo personu tīmekļa vietnēs, vai jebkādu aizbildinājumu, ka trešo pušu tīmekļa vietnes saturs vai informācija tajā pārkāpj kādu likumu vai kādas personas vai organizācijas tiesības. Nekāda informācija šajā tīmekļa vietnē nedrīkst saturēt vai tikt uzskatīta, ka satur aicinājumu ieguldīt vai kā citādi tirgoties ar akcijām vai citiem vērtspapīriem, un tā nedrīkst tikt pieņemta par pamatojumu jebkādiem ieguldījumu lēmumiem. Ne SCHWENK Latvija, ne arī kāda cita puse, kas ir iesaistīta šīs tīmekļa vietnes veidošanā un publiskošanā nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai ar soda mēriem saistītiem zaudējumiem, kas radušies piekļūstot vai nespējot izmantot šo tīmekļa vietni, kā arī par jebkādām kļūdām vai nolaidību, kas ar to saistītas, vai arī ar jebkādiem notikumiem vai parādībām, kas sabojā vai nelabvēlīgi ietekmē jebkādus šīs tīmekļa vietnes aspektus vai jūsu sistēmas administrēšanu, drošību, godīgumu, integritāti vai atbilstošu vadību.